Vastutusest loobumise säte

Autoriõigus

Sellel veebilehel kasutatud tootemargid ja logod on SAINT-GOBAIN AUTOVERi või selle kontserni kuuluvate ettevõtete registreeritud kaubamärgid. Nende mainimine ei anna mingil moel luba ega õigust nimetatud tootemarke kasutada. Et välistada järeletegemise oht, ei ole neid lubatud kasutada ilma asjaomase tootemargi omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Veebilehel olevat teavet võib alla laadida, paljundada ja välja trükkida, kui:

• seda kasutatakse ainult isiklikuks otstarbeks, kuid mitte ärilisel eesmärgil;
• teavet ei muudeta;
• teabe taasesitamise korral viidatakse SAINT-GOBAIN AUTOVERi autoriõigusele.

Teabe kasutamine muul moel, milleks ei ole sõnaselgelt luba antud, on ilma SAINT-GOBAIN AUTOVERi eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud.

 

 

 

 

 

Vastutus

Teave on sellel veebilehel avaldatud sellisena, nagu see avaldamise ajal kehtis.S AINT-GOBAIN AUTOVER ei anna kaudset ega otsest garantiid ega võta endale mingit vastutust seoses selle teabe kasutamisega.SAINT-GOBAIN AUTOVER ei vastuta veebilehel oleva teabe täpsuse, võimalike vigade või võimaliku ebatäielikkuse eest. Sellise teabe kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise.

SAINT-GOBAIN AUTOVER jätab endale õiguse teha veebilehel igal ajal muudatusi ja veebilehte uuendada. SAINT-GOBAIN AUTOVER ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebilehel avaldatud teabest.

Kasutaja kohustub mitte edastama käesoleval veebilehel avaldatud teavet. Vastasel korral võib sellega kaasneda tsiviilvastutus või karistus. Kasutaja kohustub mitte edastama selle veebilehe kaudu ebaseaduslikku teavet, mis ei ole kooskõlas avaliku õigusega või on solvava sisuga.

Et SAINT-GOBAIN AUTOVERil ei ole kontrolli SAINT-GOBAIN AUTOVERi kontserni ettevõtete veebilehtede üle, millel on link käesolevale lehele, ei võta SAINT-GOBAIN AUTOVER endale vastutust nende veebilehtede sisu eest. Nende kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise.

Tähtis teave: sõnumeid, mille te meile Interneti teel saadate, võidakse võrgus kinni püüda. Kuni meile jõudmiseni ei ole nende konfidentsiaalsus tagatud.